Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Regulamin przyznawania zapomóg losowych

znp

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH CZŁONKOM ZNP ODDZIAŁU W ZABRZU

 1. Zapomogi losowe są udzielane członkom ZNP zrzeszonym w Oddziale w Zabrzu znajdującym się w trudnych przypadkach losowych, takich jak:

  – pożar, powódź, kradzież, włamanie,

  – długotrwała choroba, pobyt w szpitalu,

  – udokumentowana, trudna sytuacja materialna.

 2. O przyznanie zapomogi może ubiegać się członek ZNP lub w jego imieniu prezes Ogniska lub członek Zarządu Oddziału.

 3. O przyznanie zapomogi można się ubiegać po co najmniej roku przynależności do ZNP.
  W szczególnie uzasadnionych, nagłych przypadkach, wcześniej (po 6 miesiącach przynależności).

 4. O przyznanie zapomogi można ubiegać się raz na 2 lata. W szczególnych przypadkach, zapomoga może być przyznana wcześniej.

 5. Wysokość zapomogi może wynosić od 100 do 500 zł.

 6. Wnioski o zapomogi są analizowane i przyznawane przez Prezydium Zarządu Oddziału ZNP. W szczególnych i nagłych przypadkach zapomoga może być przyznawana przez Sekretariat.

 7. Wniosek o przyznawanie zapomogi powinien zawierać:

  – krótką charakterystykę zaistniałej sytuacji,

  – opis sytuacji materialnej wnioskodawcy,

  – dokumenty uzasadniające potrzebę pomocy (np. zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala, rachunki za leki, rachunki za sprzęt rehabilitacyjny, odcinek renty lub emerytury, inne.)

 8. Dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji członków ZNP, którzy otrzymali zapomogi losowe z Zarządu Oddziału, można wystąpić z wnioskiem o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy ZG ZNP.

 9. Z w/w wnioskiem występuje Prezes Oddziału ZNP po konsultacji z Sekretariatem.

 

 

Regulamin opracowano na wzór Regulaminu przyjętego przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19.06.2007r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 9 Statutu ZNP.