Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Sprawozdanie

znp

Sprawozdanie z działalności Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Oddziału ZNP w Zabrzu

            Sekcja działa na podstawie Statutu ZNP i Regulaminu Sekcji. Podstawowym zadaniem Sekcji jest reprezentowanie interesów członków ZNP, pracowników zabrzańskich szkół i innych placówek oświatowych. Podstawowym celem  działania Sekcji  jest działanie na rzecz obrony statusu zawodowego i materialnego  pracowników niepedagogicznych.
W działaniach swych wspierana jest przez Prezesa i Zarząd Oddziału.

            Skład  Zarządu w poprzedniej kadencji lata 2010 – 2014:

            Zabrzańska Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi zrzesza 183 członków.
W czasie trwania czteroletniej kadencji  ruch członków ZNP przedstawiał się następująco:

            –  rok 2010: 159 członków

            –  rok 2014: 183 członków

Ilość członków sekcji wzrosła  o 24  co stanowi  15 %  wzrostu w stosunku do początku kadencji. Oznacza to, że  pracownicy administracji o obsługi dostrzegają efekty pracy związku.

            Sekcja aktywnie uczestniczyła w najważniejszych   akcjach protestacyjnych, manifestacjach, pikietach w Warszawie, Wrocławiu ,Katowicach w obronie godnych warunków płacowych i materialnych pracowników niepedagogicznych. W celu przybliżenia pracownikom niepedagogicznym spraw związanych  z ciągłymi zmianami podstawowych przepisów dot. praw i obowiązków  pracownika i pracodawcy, cyklicznie organizowano spotkania z prawnikiem p. Dariuszem  Dwojewskim, który w sposób bardzo przystępny  objaśniał aktualizacje prawne oraz udzielał indywidualnych  wskazówek i porad. W celu poznania zdania  pracowników na temat warunków pracy / przepisów BHP, zjawisko mobingu / opracowano anonimową ankietę dającą możliwość wypowiedzenia się pracownikom na ten temat .

            Systematycznie sprawy Sekcji i  ich członków  omawiano  na cyklicznych spotkaniach. W dniu 15.04.2014r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji PAiO na lata kadencji 2014- 2018.

Skład  Zarządu Sekcji PAiO na lata 2014-2018 :

            Zaproponowano w dalszej pracy Sekcji – aktywizowanie członków do działań na rzecz rozwoju form sekcji, zachęcanie do poruszania na forum nurtujących  ich problemów, integrowanie  podczas zebrań i spotkań, podejmowanie działań na rzecz obrony statusu zawodowego i materialnego, dalsza współpraca z Zarządem Sekcji Okręgu Śląskiego.

W pełni popieramy działania podejmowane przez Śląski Okręg ZNP zawarte w stanowisku Zarządu Śląskiej Okręgowej Sekcji PAiO dotyczące problemów pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, a zmierzające do zmiany niekorzystnych zapisów w rozporządzeniach i ustawach. Poprawa stanu  materialnego pracowników niepedagogicznych i zrównanie statusu bez względu na miejsce zatrudnienia powinno być priorytetem działania związku.

            Podstawowym celem działania Sekcji PAiO na każdym szczeblu powinno być działanie na rzecz obrony statusu zawodowego i materialnego pracowników niepedagogicznych. Wiele już w tym względzie zrobiono szczególnie w zakresie wadliwych zapisów w Rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009 roku do Ustawy o pracownikach samorządowych z grudnia 2008r. Powołany przez Wojewodę Zespól ds. Analizy Rozporządzenia Rady Ministrów przekonał członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego do swoich racji. WKDS zwróciła się do Premiera Rządu z prośba o dokonanie stosownej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów dyskryminujących niektóre grupy pracowników samorządowych. Minął rok i przepisy nie uległy zmianie. Nadal pozostają więc w mocy postulaty, które przyświecały naszej manifestacji w dniu 7.05. 2014
w Katowicach. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby  :

zmienić zapisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych
i doprowadzić do zagwarantowania w budżetach corocznego wzrostu wynagrodzenia wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego o minimum 1%,

– dokonać zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w tym zlikwidowanie dwóch obowiązujących tabel, a wprowadzenie jednej ; przeciwdziałanie zjawisku spłaszczania wynagrodzeń,

– dokonać zmian w Ustawie z dnia 10października 2002r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tak, aby dodatek za wysługę lat nie był wliczany do wynagrodzenia minimalnego, prowadzi to bowiem w prostej drodze do dyskryminowania pracowników o długim stażu i nie wpływa na nich motywująco.

            Może nie mamy takiej siły przebicia jak inne grupy zawodowe, ale uważam, że musimy zrobić wszystko, aby rządzący dostrzegli problemy sporej przecież grupy zawodowej, która swoją pracą wspiera proces edukacyjno-wychowawczy w placówkach oświatowych. Musimy kołatać do wszystkich drzwi, a rządowi przypomnieć, że w jakiejś szufladzie leży stanowisko WKDS w Katowicach. Musi nas być widać i słychać szczególnie teraz, kiedy w najbliższym czasie czekają nas kampanie wyborcze i walka   o głosy. Szereg grup zawodowych tak robi, wykorzystajmy to i my.